Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

 

 1. Fogalom meghatározások

 

Megrendelő: a szolgáltatást igénybe vevő személy 

 

Felek: Megrendelő és szolgáltató

 

Egyedi szerződés: a Felek között létrejött írásos szerződés

 

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

 

Javítás: javítás alatt karbantartást is érteni kell

 

 1. Az ÁSZF hatálya

 

A jelen ÁSZF a Felek között létrejött egyedi szerződésben meg nem határozott szerződési feltételeket tartalmazza.

 

Amennyiben a Felek eltérően nem állapodnak meg írásban, a jelen ÁSZF elfogadásával Felek kizárják egymás közötti jogviszonyukban bármilyen más általános üzleti-, beszerzési-, vételi-, vagy más szerződési feltétel alkalmazását. A jelen ÁSZF a Felek által megkötött valamennyi egyedi szerződés szerves részét képezi, és bármely rendelkezése csak és kizárólag a Felek által közösen, írásban módosítható.

 

Az ÁSZF a www.lakasdr.hu weboldal első használatával vagy regisztrációval vagy a kérdéses adatok önkéntes megadásával vagy az e-mailen történt megrendelés leadásával kerül elfogadásra.

 

 1. Az egyedi szerződés létrejötte

A szolgáltató által írásban kiadott árajánlat 15 napig érvényes.

 

A Felek közötti bármely egyedi szerződés érvényesen kizárólag írásban (e-mail, fax vagy postai úton) jöhet létre. A szolgáltatás megrendelésének elfogadása és a Felek közötti egyedi szerződés létrejötte az írásos megrendelés írásbeli visszaigazolásával és a felek között létrejött írásos, mindkét fél által aláírt szerződéssel jön létre

 

A szolgáltató jogosult az ajánlatát az egyedi szerződés létrejöttéig visszavonni vagy módosítani.

 

 1. A termékek, szolgáltatások ára

A szolgáltatások árát az egyedi szerződés tartalmazza.

 

A szolgáltató az esetleges árváltoztatás jogát fenntartja az alábbi esetekre:

 • a beszállítók áremelése;
 • anyag- és járulékos költségek emelkedése;
 • jogszabályon alapuló adó-, vám vagy illetékemelés;

 

A z ajánlatban megadott árak bruttó árak (a 27% mértékű ÁFÁ-t tartalmazzák). 

 

 1. A teljesítési (javítási, szállítási) határidő

 

A szolgáltatási határidő az egyedi szerződésben kerül meghatározásra. A szolgáltatási határidőtől a Felek legfeljebb 1 munkanapos eltérést elfogadnak, azonban a határidő az előre nem látható körülmények megszűnéséig illetve elhárításáig meghosszabbodik.

 

A szolgáltató kizárja a felelősségét a gyártó vagy beszállító hibájából eredő – egyedi szerződésben rögzített határidőhöz képest beálló – késedelmes szállításból vagy késedelmes javításból eredő kárért.

 

Amennyiben Megrendelő a szolgáltatás átvételének időpontjában nem tesz írásbeli reklamációt a látható, vagy közvetlenül érzékelhető hiányosság vagy hiba miatt, úgy a teljesítés szerződésszerűnek tekintendő és Megrendelő a továbbiakban ebből eredően igényt nem támaszthat. 

 

Anna bizonyítása, hogy a Megrendelő által állított hiányok, illetve minőségi kifogások fennállnak, a Megrendelőt terhelik.

 

 1. A teljesítés helye

 

A teljesítés helye az egyedi szerződésben kerül meghatározásra, ennek elmaradása esetén a megrendelő lakóhelye.

 

 1. Szavatosság 

 

A szolgáltató az általa elvégzett szolgáltatással kapcsolatban a jogszabályban megjelölt mértékű szavatosságot vállal.

 

 1. Szavatosság beépített alkatrészek és javítás esetén

 

A szolgáltató az általa beépített alkatrészekre 3 hónap szavatosságot-, az elvégzett javítási munkákra pedig 6 hónap szavatosságot vállal. A szavatossági idő kezdete a számlán szereplő teljesítési idő. A szavatossági igény megalapozottságát a szolgáltató jogosult elbírálni.

 

Szavatossági igény esetén a szolgáltató csak a már teljes mértékben kifizetett számlákat fogadja el a vásárlás tényének igazolására.

 

 1. Fizetési feltételek

Minden tevékenység számla kiállításával történik. Az értékesítés a számla kiállításához szükséges adatok (név, cím, adószám) megadásával történik.

 

A fizetési határidő 8 nap, melytől a Felek az egyedi szerződésben eltérhetnek. A szolgáltató  jogosult a Megrendelő fizetőképességét bármikor ellenőrizni és ennek függvényében bármikor jogosult egyedi határidőt vagy készpénzes fizetést kikötni.

A fizetési feltételek az egyedi szerződésben kerülnek meghatározásra.

 

Fizetési feltételek javítás esetén

 

A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy egyes esetekben (pld. nagy értékű javítási munka megrendelése esetén) a megrendelés várható összértékének 25 %-át előleg jogcímén az egyedi szerződés létrejöttével egyidejűleg kérje Megrendelőtől. Ezt követően a javítás során a szolgáltató írásbeli felhívására a Megrendelő köteles a még fennálló javítási díj meghatározott részét a szolgáltató írásbeli felhívását követő 15 naptári napon belül megfizetni. Amennyiben Megrendelő ezt elmulasztja, úgy a szolgáltató jogosult a szerződéstől azonnal és egyoldalúan írásban elállni és a Megrendelő által már kifizetett előleget a már elvégzett munkába beszámítani.

 

A javítás során felmerülő alkatrészek és egyéb eszközök költségeit Megrendelő köteles előlegezni a felhívás alapján megjelölt határidőben. A javítás során felmerülő alkatrészek és egyéb eszközök beszerzésének szükségességét a szolgáltató haladéktalanul írásban közli a Megrendelővel, aki köteles haladéktalanul, de legfeljebb 8 naptári napon belül nyilatkozni az alkatrész illetve eszköz beszerzéséről. Amennyiben Megrendelő nem nyilatkozik írásban, vagy az általa igényelt eszköz vagy alkatrész árát nem előlegezi, a szolgáltató jogosult a szerződéstől azonnal és egyoldalúan írásban elállni és a Megrendelő által már kifizetett előleget a már elvégzett munkába beszámítani.

 

Amennyiben a Megrendelő az egyedi szerződésben vagy a jelen ÁSZF-ben foglalt fizetési kötelezettségének nem-, vagy késedelmesen tesz eleget, vagy az egyedi szerződéstől eláll, azt Felek úgy tekintik, hogy a szerződés teljesítése a Megrendelő hibájából hiúsult meg és szolgáltató jogosult a szerződéstől azonnal és egyoldalúan írásban elállni, illetve a teljesítést megtagadni.

 

Amennyiben a Megrendelő fizetésképtelenségi-, csőd-, felszámolási-, vagy végelszámolási eljárás alatt áll, vagy fizetésképtelenség miatt a felszámolási eljárás törvényes feltételei a Megrendelővel szemben fennállnak, vagy e körülmények a termékvásárlást követően állnak be, úgy a szolgáltató jogosult – kártérítési igényének érvényesítése mellett – a szerződéstől azonnal és egyoldalúan írásban elállni, illetve a teljesítést megtagadni, mindezt a Felek úgy tekintik, hogy a szerződés teljesítése a Megrendelő hibájából hiúsult meg. A szolgáltatót a jelen pontban írt elállási jog illeti meg arra az esetre is, ha a Megrendelő korábbi egyedi szerződése alapján a korábbi vásárlását nem-, vagy késedelmesen egyenlítette ki.

 

A szolgáltató jogosult az egyedi szerződéstől azonnal és egyoldalúan írásban elállni, illetve a teljesítést megtagadni, ha a Megrendelő vagyoni viszonyainak/fizetőképességének időközben bekövetkezett jelentős megromlása veszélyeztetné fizetési kötelezettségének teljesítését. 

 

A számla átvétele után a Megrendelő számlázással kapcsolatos kifogását csak a számla lejárata napjáig, azaz a fizetési határidő végéig érvényesítheti kizárólag írásban a szolgátlatóval szemben. 

 

 1. Titoktartás

 

Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közöttük létrejött bármely jogviszony keretében közvetlenül vagy közvetett módon tudomásukra jutott bármely, a másik fél működésére, ügyfeleire, üzletkörére, módszereire, megoldásaira, áraira vonatkozó információt, adatot, módszert, megoldást, iratot és üzleti titkot (a továbbiakban: Információ) titkosan és bizalmasan kezelnek. Az Információ a jogosult írásos engedélye nélkül semmilyen módon nem szolgáltatható ki, nem tehető hozzáférhetővé, felhasználhatóvá 3. személyeknek, azokkal sem a Megrendelő sem a szolgáltató semmilyen módon nem élhet vissza.

 

Az Információ a titokgazda Fél tulajdonát képezi. A titoktartási kötelezettség megszegése esetén bármelyik Fél jogosult a Felek közötti jogviszonytól írásban, egyoldalúan és azonnali hatállyal elállni vagy választása szerint azt felmondani. A jelen 10. pontban foglalt titoktartási kötelezettséget bizonyítottan megszegő Fél köteles a másik félnek 2.000.000 Ft, azaz kettőmillió-forint + ÁFA mértékű egyösszegű és azonnali általános kártérítést megfizetni a szerződésszegés megtörténtét követő 8 napon belül. Az általános kártérítés mértéke és annak szerződést szegő Fél általi fizetési kötelezettsége független a kár tényleges összegétől. Megrendelő kijelenti, hogy az általános kártérítés mértékét megfelelőnek és arányosnak tartja, és az nem túlzott mértékű.

A sérelmet szenvedő Fél a általános kártérítésen felüli vagyoni és nem vagyoni kárát nem érvényesítheti a másik féllel szemben.

 

Felek kötelezik magukat arra, hogy szerződéses kötelezettségeik teljesítése során mindent megtesznek annak érdekében, hogy egymás üzleti jó hírneve ne sérüljön. Az Információn túlmenően a felek nem közölhetnek egymás írásos beleegyezése nélkül harmadik személyek felé olyan, adatot, tényt, iratot vagy bármely más információt amely bármelyik Félre nézve hátrányos következménnyel járna.

 

A titoktartási kötelezettség a Feleket – a közöttük létrejött és titoktartás alapjául szolgáló – jogviszony megszűnése után is kötelezi. Felek a saját ügyvitelükben is kötelesek betartani a jelen pontban foglalt szabályokat.

 

 1. Munkavédelem és veszélyes hulladékok

 

A szolgáltató az érvényben lévő munkavédelmi előírásokat, balesetvédelmi utasításokat köteles betartani.

 

 1. Adatvédelem, adatkezelés

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatást az Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

 

 1. Irányadó jog, joghatóság

 

Az egyedi szerződésre és a jelen ÁSZF-re kizárólag a magyar jog rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a Felek a külföldi jog alkalmazását kifejezetten kizárják, így az egyedi szerződésben vagy a jelen ÁSZF-ben nem-, vagy eltérően nem szabályozott egyéb kérdések tekintetében a Ptk. (2013. évi V. tv). valamint a Polgári perrendtartás (1952. évi III. tv.) szabályai a megfelelően irányadóak.

 

Felek az egyedi szerződésből vagy a jelen ÁSZF-ből eredő jogviták elbírálására a Gyöngyösi  Járásbíróság vagy az Egri Törvényszék kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

 

 1. Vegyes rendelkezések

 

Amennyiben Megrendelő jogi személy, szavatol azért, hogy a 2013. évi V. törvény szerinti jogi személy, aki az egyedi szerződés megkötéséhez szükséges ügyletkötési képesség birtokában van, és akinek egyedi szerződés megkötése során eljáró törvényes képviselője (ügyvezetője stb.) az egyedi szerződés megkötéséhez szükséges minden törvényes képviseleti jog és meghatalmazás birtokában van, az egyedi szerződés a Megrendelőt maradéktalanul jogosítja és kötelezi. Megrendelő szavatol azért is, hogy önálló képviseleti jogát sem a létesítő okirat sem más egyéb határozat nem zárja ki és nem is korlátozza. Megrendelő szavatolja, hogy az egyedi szerződés és a jelen ÁSZF alapján őt törvényes és érvényes kötelezettségek terhelik, amelyek törvényes úton érvényesíthetőek az egyedi szerződésben és a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint.

 

A Megrendelőt az egyedi szerződés és jelen ÁSZF alapján terhelő és bármely jogcímen fennálló fizetési kötelezettségért az egyedi szerződés kötése során a Megrendelő képviseletében eljáró természetes személy készfizető kezességet vállal az egyedi szerződés megkötésével a szolgáltatóval szemben.

 

 1. Nyilatkozatok érvényessége és közlése

A felek között létrejött bármely jogviszonnyal kapcsolatosan minden nyilatkozat kizárólag az egyedi szerződésben meghatározott elérhetőségre írásban (e-mail, fax, vagy postai úton) tehető meg érvényesen. Az írásbeli nyilatkozat érvényesen kizárólag e-mailen, faxon, vagy postai úton tehető meg. Az írásbeli nyilatkozatot azon a napon kell közöltnek tekinteni mely napon

 

az e-mailt a feladó igazolható módon megküldte,

a fax feladásáról az igazolás a feladóhoz visszaérkezett,

postai feladás esetén a tértivevény a feladóhoz visszaérkezett.

 

 1. Késedelmes fizetés esetén alkalmazandó eljárásrend

 

A Megrendelő köteles a vállalkozási díjat/vételárat annak esedékességekor megfizetni. A Megrendelő a késedelembe esés napjától a Ptk. 6:48.§, illetve 6:155.§-a szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles.

 

A szolgáltató a Megrendelő fizetési késedelme esetén a fizetési határidő lejártát követő napon elektronikus levél útján fizetési emlékeztetőt küld a Megrendelő részére.